Seguirem treballant per recuperar els autèntics valors del poble: personalitat, territori, patrimoni...

dimarts, 26 de desembre de 2006

Tornem a parlar de LLIÇÀ XXI

En aquesta promoció urbanística, que ha mogut tot l’esforç de l’equip de govern del nostre ajuntament (CiU) i que alhora ha provocat la crítica unànime de tota l’oposició (PSC, ICV, PP i ERC-I), està resultant molt feixuga l’obtenció de les aprovacions definitives del pla parcial necessari per dur-la a terme.

Recentment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar “SUSPENDRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA” del Pla Parcial Lliçà XXI, promogut i tramès per l’ajuntament, i exigir diverses informacions o modificacions:
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que haurà d’incorporar:


· prescripcions de l’informe del Departament de Comerç, Turisme i Consum, de 17.01.2006
· replantejar l’ordenació del sector segons els criteris exposats, referents a la qualificació del sòl en zones i sistemes, a la qualitat i funcionalitat dels àmbits qualificats de sistema d’espais lliures, a la ubicació dels edificis residencials en relació amb la topografia i l’entorn, i a l’ampliació dels àmbits qualificats de zona de protecció d’edificis
· corregir el quadre d’assignació de sostre de cada unitat edificatòria del plànol d’ordenació de l’edificació augmentant el paràmetre d’ocupació màxima de parcel·la o bé modificar l’ordenació de l’edificació per possibilitar que, en totes les parcel·les plurifamiliars, hi càpiga el sostre màxim fixat
· fixar que la reserva addicional del 10% del sostre destinat a habitatges de preu concertat sigui en relació amb la totalitat del sostre residencial del sector
· determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat
· suprimir de la normativa del document les referències a la Llei 2/2002 i substituir-les pel Decret 1/2005
· corregir l’errada material del quadre del plànol 6
l’executivitat de l’aprovació definitiva estarà condicionada a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, en què s’haurà d’incorporar un estudi d’inundabilitat per garantir que l’obra de pas prevista en la prolongació del carrer de Sant Baldiri sigui suficient per conduir una revinguda volumètrica d’aigua, d’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
el text refós inclourà el text refós de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació segons l’article 17.6 del Decret 305/2006.

Davant d’aquesta resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme, que obliga l’ajuntament a refer una bona part del projecte i que, per tant, dilata en el temps l’aprovació definitiva, l’equip de govern va aprovar, en el ple de l’1 de desembre passat, amb els únics vots de CiU, presentar un recurs d’alçada. Tots els partits de l’oposició, contraris al projecte, van manifestar que encara eren poques les exigències imposades i, naturalment, hi van votar en contra. Tot això quan només falten sis mesos per a les eleccions municipals.

Aquest projecte, de naturalesa clarament especulativa i que l’equip de govern va vendre com un projecte destinat a l’habitatge per a la gent jove, aviat farà un any que es va presentar. Va ser precisament en vigílies de la campanya electoral del 2003, aspecte que va ser molt criticat per l’oportunisme que significava i per l’engany que comportava de cara als ciutadans. El projecte preveu la construcció de més de 400 habitatges en règim plurifamiliar, bifamiliar o unifamiliar, i això representa:


*. creació d’un nucli demogràfic de més de 2.000 persones en un territori comparativament petit
mancança d’infraestructures per assumir aquesta massificació urbana
*. només un 10% dels habitatges seran de protecció pública i un altre 10% de preu concertat; per tant, la gran majoria seran de règim lliure, amb una estimació de preus de venda superiors a 300.000 € (més de 50 milions de ptes.) els plurifamiliars i superiors a 450.000 € (més de 75 milions de ptes.) els unifamiliars o bifamiliars; és evident que aquests habitatges no estan pas pensats per als joves del nostre poble
*. ocupació per requalificació de més del 50% de la superfície de sòl fins ara agrícola-forestal, cosa que comporta una disminució d’espais naturals al municipi

La promotora que hi ha al darrere d’aquest projecte i que ha comprat o pactat la compra de diverses parcel·les és COMAPA. Aquesta promotora va presentar davant d’Urbanisme un recurs en què s’oposa a l’exigència d’aquest organisme públic de construir el 10% d’habitatges concertats sobre el 100% de la superfície d’aquest pla parcial. Ells només volen fer-ho sobre el 50% del terreny requalificat, és clar, per poder disposar de més quantitat d’habitatges lliures a preu més elevat. És una clara demostració que aquest projecte només té una perspectiva econòmica i cap de social.

L’oposició ha manifestat que, amb totes aquestes maniobres urbanístiques, l’equip de govern es posiciona al costat dels promotors-constructors-propietaris, que són la minoria influent, i s’allunya de les necessitats dels ciutadans, que són la majoria, no escoltada
.